Tanečný odbor

je v súčasnosti nečinný, niektoré jeho zložky výuky prebral literárno – dramatický odbor a folklórny súbor ZUŠ.

Literárno dramatický odbor

je jeden z najmladších odborov, ktorého činnosť a existencia bola v histórii školy nestála, ale medzi žiakmi je veľmi obľúbený.  Štúdium prebieha v skupinovej forme, počas ktorého sa žiaci získavajú základy hereckej práce – rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom., získava základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore a pantomímy.

Výtvarný odbor

je druhým najstarším odborom v histórii školy. Štúdium prebieha v skupinovej forme. Počas štúdia sa žiaci učia ovládať rôzne výtvarné techniky a metódy. kresba, maľba, modelovanie, získava základy z grafiky, či počítačovej grafiky.

Hudobný odbor

bol v histórii školy vždy ten najpočetnejší. Štúdium prebieha v individuálnej forme, kedy sa žiaci učia hrať na zvolenom hudobnom nástroji, ktoré ukončujú absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

 

Gelnický kľúč

Gelnický kľúč je prehliadkou neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.
Svojou existenciou prispieva k propagácii základných umeleckých škôl a širokej verejnosti približuje ich umeleckú činnosť zameranú na komornú a ansámblovú hru detí a mládeže.
Festival vznikol v roku 2004 a odvtedy má za sebou 6 úspešných a pestrých ročníkov, na ktorých sa predstavilo množstvo hudobných telies a orchestrov z rôznych ZUŠ na Slovensku.