bol v histórii školy vždy ten najpočetnejší. Štúdium prebieha v individuálnej forme, kedy sa žiaci učia hrať na zvolenom hudobnom nástroji, ktoré ukončujú absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

Čítať ďalej

je jeden z najmladších odborov, ktorého činnosť a existencia bola v histórii školy nestála, ale medzi žiakmi je veľmi obľúbený.  Štúdium prebieha v skupinovej forme, počas ktorého sa žiaci získavajú základy hereckej práce – rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom., získava základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore a pantomímy. 

Čítať ďalej

je druhým najstarším odborom v histórii školy. Štúdium prebieha v skupinovej forme. Počas štúdia sa žiaci učia ovládať rôzne výtvarné techniky a metódy. kresba, maľba, modelovanie, získava základy z grafiky, či počítačovej grafiky.

Čítať ďalej

 je v súčasnosti nečinný, niektoré jeho zložky výuky prebral literárno – dramatický odbor a folklórny súbor ZUŠ.

Čítať ďalej