Hudobný odbor

bol v histórii školy vždy ten najpočetnejší. Štúdium prebieha v individuálnej forme, kedy sa žiaci učia hrať na zvolenom hudobnom nástroji, ktoré ukončujú absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

Hudobný odbor (individuálne vyučovanie)

  Prípravné štúdium:
 • skupinové vyučovanie v I. polroku
 • od 5 - 7 rokov (deti predškolského veku len mimoriadne nadané)
 • štúdium max. dvojročné
 • na konci prípravného štúdia žiaci absolvujú talentové skúšky a podľa výsledkov a odporúčania prijímacej komisie, ktorú vymenuje riaditeľ, budú zaradení do základného štúdia
  I. stupeň základného štúdia:
 • 7- ročné štúdium (pri niektorých nástrojoch je štúdium 3 - 4 ročné)
 • povinné predmety: hlavný predmet - hudobný nástroj (individuálne vyučovanie)
 • okrem hlavného predmetu študujú žiaci aj ostatné hlavné predmety, ako Hudobná náuka, štvorručná hra, komorná hra, súborová hra, tanečná alebo džezová skupina, a pod. (skupinové vyučovanie)
 • voliteľné predmety:
   ZUŠ ponúka tieto voliteľné predmety:
  • Zábavne s klavírom
  • Komorný súbor Musica
  • Ľudová hudba Lísteček
  • Ľudový súbor Strunka
  • Detský divadelný súbor Pinocchio
  • Písmo
 • štúdium I. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským koncertom
  II. stupeň základného štúdia:
 • 4- ročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium I. stupňa základného štúdia (individuálne vyučovanie)
 • žiaci, ktorí sa pripravujú na vysoké príp. stredné odborné štúdium môžu študovať formou rozšíreného štúdia
 • štúdium II. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským koncertom
  Štúdium pre dospelých:
 • štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia, ale aj pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho hudobného vzdelania
 • štúdium 4 - ročné (individuálne vyučovanie)