Výtvarný odbor

je druhým najstarším odborom v histórii školy. Štúdium prebieha v skupinovej forme. Počas štúdia sa žiaci učia ovládať rôzne výtvarné techniky a metódy. kresba, maľba, modelovanie, získava základy z grafiky, či počítačovej grafiky.

Výtvarný odbor (skupinové vyučovanie)

  Prípravné štúdium:
 • od 5 rokov
 • po absolvovaní prijímacích skúšok sú zaradení do základného štúdia
  I. stupeň základného štúdia:
 • 1. - 8. ročník pre žiakov základnej školy od 6 r.
 • vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez štúdie (vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti tvorby
 • absolventi ukončia štúdium I. stupňa absolventskou skúškou (teoretická a praktická časť) a absolventskou výstavou
  II. stupeň základného štúdia:
 • pre žiakov od 14 rokov
 • možnosť individuálneho študijného programu zameraného na samostatnú tvorbu alebo ďalšiu profesijnú orientáciu
 • štúdium ukončené absolventskou skúškou a absolventskou výstavou