Literárno dramatický odbor

je jeden z najmladších odborov, ktorého činnosť a existencia bola v histórii školy nestála, ale medzi žiakmi je veľmi obľúbený.  Štúdium prebieha v skupinovej forme, počas ktorého sa žiaci získavajú základy hereckej práce – rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom., získava základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore a pantomímy. 

Literárno - dramatický odbor (skupinové vyučovanie)

  Prípravné štúdium:
 • pre deti od 7 rokov
 • zameranie na prípravnú dramatickú výchovu
 • dĺžka štúdia 1 rok, po absolvovaní žiaci zaradení do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia
  I. stupeň základného štúdia:
 • pre žiakov od 8 rokov
 • dĺžka štúdia 6 rokov, ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením
  II. stupeň základného štúdia:
 • dĺžka štúdia 4 roky, ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením
 • štúdium ukončené absolventskou skúškou a absolventskou výstavou
  Príprava na vysoké školy umeleckého smeru:
 • podľa možnosti kvalifikovanosti pedagógov v príslušnom roku