Mesačný príspevok

 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca žiaka resp. dospelá osoba žiak mesačne sumou :

Druh štúdia/odbormesačneseptember- decemberjanuár - júnročný príspevok
Prípravné štúdium – *1/2 indiv. (HO) 4€ 16€ 24€ 40€
Prípravné štúdium – *1/2 skup. (VO, LDO, TO) 3€ 12€ 18€ 30€
Základné štúdium indiv. (HO) 6€ 24€ 36€ 60€
Základné štúdium skup.(VO, LDO, TO) 5€ 20€ 30€ 50€
Štúdium pre dospelých (do 25 rokov -študenti SŠ,VŠ) – indiv. (HO) 7€ 28€ 42€ 70€
Štúdium pre dospelých (do 25 rokov -študenti SŠ,VŠ) – skup. 6€ 24€ 36€ 60€
Štúdium pre dospelých (do 25 rokov-  s vlast. príjmom) – indiv. 8€ 32€ 48€ 80€
Štúdium pre dospelých (do 25 rokov-  s vlast. príjmom) – skup. 7€ 28€ 42€ 70€
Štúdium pre dospelých (nad 25 rokov) – indiv. 30€ 120€ 180€ 300€
Štúdium pre dospelých (nad 25 rokov) – skup. 25€ 100€ 150€ 250€
Rozšírené štúdium indiv. (HO) 7€ 28€ 42€ 70€
Rozšírené štúdium skup. (VO, LDO, TO) 6€ 24€ 36€ 60€
Ďalší nástroj (obligát) 6€ 24€ 36€ 60€
Kombinácia VO a LDO 8,75€ 35€ 52,50€ 87,50€
* 1/2:  prvý a druhý prípravný ročník
 
a) Žiaci, ktorí sa prihlásia na štúdium do ZUŠ po zbere údajov o počtoch žiakov do štatistických výkazov / t. j. po termíne 15. 09. v príslušnom školskom roku/,  hradia poplatky nasledovne:
  • Individuálne vyučovanie (HO) – 65 €/mesiac
  • Skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO) – 40 €/mesiac
b) Žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce resp. mesta (t. j. poskytli súhlas na započítanie  údajov do zberu inej ZUŠ) a majú záujem aj o štúdium v ZUŠ v Gelnici, hradia poplatky nasledovne:
  • Individuálne vyučovanie (HO) – 65 €/mesiac
  • Skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO) – 40 €/mesiac
c) Mimoškolská činnosť
  • dieťa: 3,00 € / mesiac, v prípade odovzdania vzdelávacieho poukazu 0 €
  • dospelý:  5,00 €/mesiac
2) Úhrada platieb

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, vrátane mimoškolskej činnosti, zákonný zástupca resp. dospelá osoba - žiak uhrádza predovšetkým bezhotovostným prevodom na účet školy číslo účtu SK98 5600 0000 0027 8531 2002 vedený v Prima Banke a.s., pob. Gelnica, alebo v odôvodnených prípadoch v hotovosti priamo do pokladne školy do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Poštové poukazy (predtlačené) si môžete vyzdvihnúť u ekonómky školy príp. vyžiadať od triedneho učiteľa.

  • V prípade bezhotovostného prevodu (elektronické bankovníctvo t.j. internetbanking, alebo poštovým poukazom) je potrebné uvádzať variabilný symbol (pridelené číslo triedneho učiteľa) a v správe pre prijímateľa uviesť meno žiaka a odbor (príp. mimoškolskú činnosť), ktorý žiak študuje v ZUŠ.
  • Variabilný symbol daného učiteľa je stanovený riaditeľkou školy, každý učiteľ má pridelené svoje identifikačné číslo, ktoré poskytuje triedny učiteľ svojim žiakom v žiackej knižke.
  • Rodič podpíše v žiackej knižke spôsob, akým bude uhrádzať platby (či internetbanking alebo poštovým poukazom).
  • Poštové poukazy (predtlačené) žiak dostane pri zápise t.j. dňa 6.9. 2016 od triedneho učiteľa aj spolu s variabilným symbolom

3) Bližšie informácie o podmienkach a povinnostiach týkajúce sa školného, sú uvedené vo Vnútornom predpise o školnom ZUŠ v Gelnici.