ZUŠ Gelnica

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne žiakov základnej školy, môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZUŠ, ktoré sa člení na:

 • primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka pre prvú časť základného štúdia ZUŠ, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou
 • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka pre druhú časť základného štúdia ZUŠ, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou

ZUŠ má zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.

Rada školy pri ZUŠ

Predseda -  Soňa Vrabcová
(zástupca pedagogických zamestnancov školy)

Podpredseda -  Mgr. Marcela Fedorová
(zástupca rodičov)

Členovia
 • IDenisa Kosecová (zástupca rodičov)
 • Martina Jovanová (delegovaný zástupca za zriaďovateľa)
 • Mgr. Michal Rothmajer (delegovaný zástupca za zriaďovateľa)
 • Ing. Igor Cziel (delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v ZUŠ)
 • Alena Nemčíková (zástupca za nepedagogických zamestnancov)

Vedenie školy

 
 • Riaditeľka: Mgr. Slávka PACHOLSKÁ
 • zástupkyňa: Magdaléna ROTHMAJEROVÁ

Pedagogický zbor

Interní učitelia:

 • Rothmajerová Magdaléna
 • Mgr. Pacholská Slávka
 • Maliňáková Jana
 • Vrabcová Soňa
 • Jakubišinová Dana
 • Jamnická Terézia
 • Grančaj Jozef
 • Mgr. Vilhanová Marcela
 • Mgr. Schneiderová Jozefína
 • Mgr. Iveta Vajó - Vladyková - materská dovolenka
 • Mgr. Lukáš Mackovjak
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Bc. Barbara Sopková
 • Anotn Marcinko
 • Denis Jurtinus

TH zamestnanci

 
 • Ekonómka: Alena Nemčíková
 • Upratovačka: Viera Virčíková
 • Externí spolupracovníci - informatici:
  • Ing. Jozef Guza
  • Zuzana Trojanová