História školy

Na základe požiadavky občanov mesta Gelnica, rodičov a na základe spolupráce s mestom Krompachy a riaditeľstvom Hudobnej školy, kde už bolo rozvinuté umelecké školstvo, sa dňa 1. septembra 1960 zakladá pobočka krompašskej Hudobnej školy v Gelnici.

Riaditeľom Hudobnej školy v Krompachoch bol Ľudovít Vanous a vedúcou pobočky v Gelnici sa stala Anna Koleková . Pobočka Hudobnej školy v Gelnici mala vtedy troch učiteľov a 69 žiakov. Vyučovali sa nástroje – klavír, husle, akordeón a klarinet. Škola ešte nemá vytvorené sídlo, vyučovanie prebieha v troch pridelených miestnostiach vtedy zrušeného Okresného výboru na Požiarnickej ulici. Spolupráca a závislosť od riaditeľstva Hudobnej školy bolo už od vzniku pobočky formálna. Vznik samostatnej hudobnej školy v Gelnici závisel od počtu žiakov – minimálne 80.

15. decembra 1960 bol vydaný školský zákon, ktorým sa premenovalo Hudobné školstvo na Ľudové školy umenia.

V roku 1962 do pozície riaditeľa pobočky nastupuje v rokoch Marta Kočuteková. Po jej odchode v roku 1965 nastúpil do vedenia absolvent Konzervatória a učiteľ na dychové nástroje (klarinet) – Ján Thur až do roku 1967, kedy ho vystriedal na krátky čas jeho brat Juraj Thur (učiteľ hry na trúbku). Škola ešte nemá vytvorené priaznivé podmienky pre stabilizáciu pedagogických pracovníkov a situáciu komplikoval aj fakt, že pobočka ĽŠU v Gelnici bola stále pobočkou ĽŠU v Krompachoch, aj keď len formálne, pretože jej naďalej chýbal dostatočný počet žiakov.

Školský rok 1967/68 je prelomovým rokom. V roku 1967 sa stáva riaditeľom ĽŠU v Gelnici Marián Motýľ, ktorého riadenie a činnosť školy bolo kvalitnejšie po všetkých stránkach. V roku 1970 má už škola 92 žiakov, otvára detašovanú triedu v Prakovciach. Významným dňom sa stáva 1. máj 1971, kedy Okresný národný výbor odbor školstva v Spišskej Novej Vsi zriaďuje samostatnú Ľudovú školu umenia v Gelnici s jedným odborom (hudobným).

Marián Motýľ súčasne študuje na Pedagogickej fakulte v Prešove. Po jej úspešnom ukončení (r. 1972) odchádza z postu riaditeľa.

Od roku 1972 do funkcie riaditeľa nastupuje Vojtech Foglar, absolvent Pedagogickej fakulty v Prešove. Podarilo sa mu získať do ZUŠ v Gelnici kvalifikovaných učiteľov. V tom istom roku začína vyučovať hru na akordeón – Emil Makula, toho času ako nekvalifikovaný, neskôr absolvent Konzervatória v Brne.

V marci 1973 sa otvára druhý odbor – výtvarný, ktorého prvým vedúcim bol maliar František Kupčík, avšak opäť nekvalifikovaný. Až 1. 9. 1974 nástupom čerstvej absolventky Pedagogickej fakulty v Prešove Jarmily Balážovej - Novákovej sa začína rozvíjať výtvarný odbor kvalifikovane.

V novembri 1976 nastupuje do hudobného odboru učiteľ hry na husliach Vojtech Ferenc a mladá absolventka Konzervatória – Jana Maliňáková – Mydlová, ako učiteľka hry na klavíri. V tom istom roku zakladá ĽŠU v Gelnici svoju pobočku v Helcmanovciach, kde sa vyučuje hra na dychové nástroje, kde pretrvávali hlboké tradície dychových hudieb.

V ďalšom školskom roku 1977/78 sa pedagogický tím rozrastá o nové kvalifikované sily – absolventov Konzervatória: Jozef Žaludko (vyučuje hru na klarinet a iné dychové nástroje), Gabriela Tóthová, ktorá vyučuje hru na klavíri a absolventka Pedagogickej fakulty Anna Viľčuková – Fojtíková, ktorá rozšírila rady klavírnych pedagógov. V tomto školskom roku sa vytvorilo detašované pracovisko gelnickej školy – v Helcmanovciach, kde sa vyučuje hra na dychové nástroje. Na škole začína pracovať spevácky zbor žiakov ĽŠU, ktorého vedúcou bola Jana Mydlová a neskôr Anna Viľčuková - Fojtíková. V roku 1990 zbor prestáva svoju činnosť.

Priaznivejšie podmienky pre samostatnú - vlastnú činnosť prináša nový školský rok 1979/80, kedy vyučovací proces vedie mladý, kvalifikovaný, ambiciózny učiteľský kolektív . V tomto roku bol vytvorený komorný súbor učiteľov ĽŠU v Gelnici, ktorého vedúcim bol Vojtech Ferenc a založený spevácky zbor detí MŠ pri ZUŠ pod názvom „Slniečko“, ktorý pracoval pod vedením Jany Maliňákovej- Mydlovej, ktorej činnosť bola zameraná na rozvoj hudobnosti detí predškolského veku.

Objavujú sa aj prvé úspechy žiakov na súťažiach, prvé uznania z verejných vystúpení a výstav. Škola má dostatočné materiálové vybavenie, avšak rieši priestorové problémy. Výtvarný odbor sa presťahoval do priestorov domu na Slovenskej ulici, kde boli tri veľké učebne (dnes je už zbúraný).Ku kvalite práce ĽŠU v Gelnici prispela aj realizácia obsahovej prestavby vyučovacieho procesu zrealizovaná od 1. 9. 1980. V tomto období zažíva škola jeden zo svojich úspešných období: žiaci získavajú na súťažiach množstvo významných ocenení, realizujú sa výchovné koncerty (Perníková chalúpka, Maľované pesničky, Vlk a sedem kozliatok), ktoré mali úspech v celej Hnileckej doline.

Rok 1980 bol aj vrcholným obdobím školy vzhľadom na počet študujúcich žiakov (426) a vypracovala sa na jednu z najlepších ĽŠU v okrese Spišská Nová Ves.

V rokoch 1981/1982 posilňujú pedagogický zbor učitelia dychových nástrojov – manželia Lýdia a Tibor Kiktovci, absolventi Pražského konzervatória pre nevidiacich. Okrem odborov – hudobného a výtvarného, sa vytvorili podmienky pre vznik ďalšieho odboru – literárno-dramatického, ktorý vyučuje Zina Špačková, absolventka Divadelnej akadémie múzických umení v Prahe. LDO mal veľký podiel na rozvoji tvorivosti a aktivity žiakov a celkovo oživil prácu školy, zorganizovali množstvo divadelných predstavení (Kvapôčka, Piagrin, atď.) Po odchode p. uč. Špačkovej v roku 1985 vyučuje LDO externe ochotnícky režisér Jozef Humeňanský, ale v roku 1987 tento odbor zaniká z personálnych dôvodov.

V roku 1986 vzniká nové detašované pracovisko gelnickej ľudovej školy v Margecanoch, kde sa vytvorili podmienky pre ďalší odbor – tanečný (ľudový a moderný tanec). V obci Margecany vzniká folklórny súbor Jadlovček (r. 1980), pod vedením Marty Foglarovej, ktorého členovia sa stali žiakmi tanečného odboru ĽŠU v Gelnici od roku 1986. Súbor Jadlovček svojim temer profesionalizmom vzbudzuje pozornosť a získava najvyššie ocenenia na rôznych folklórnych festivaloch a súťažiach. Tanečný odbor mal 75 žiakov. Okrem ľudových tancov sa vyučujú aj moderné a spoločenské tance, ktoré vedie Mária Kavuličová.

Kvalifikovaný prístup k výučbe, aktivita učiteľského tímu a vzájomná spolupráca zaznamenávala nárast kvality školy. Tá sa prejavila predovšetkým pri konfrontáciách s inými ĽŠU na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach, výstavách, no i na vlastných koncertoch a vystúpeniach, kde získali množstvo významných ocenení.

V hudobnom odbore pracuje pod umeleckým vedením Vojtecha Ferenca Ľudová hudba Lísteček, ktorá získava uznanie a mnohé ocenenia na folklórnych festivaloch. Úspešný je aj výtvarný odbor pod vedením Mgr. Jarmily Balážovej, ktorej žiaci získavajú desiatky ocenení na domácich, celoslovenských a medzinárodných súťažných výstavách.

V školskom roku 1988/89 nastupuje do výtvarného odboru Dana Jakubišinová - Miháliková, absolventka strednej školy úžitkového výtvarníctva Košiciach a absolventka ĽŠU v Gelnici. V tomto školskom roku odchádzajú zo školy manželia Kiktoví a do dychového oddelenia nastupujú noví učitelia – absolventi Konzervatória: Juraj Kačenga a Miroslav Rerko. Vyučovanie sa vďaka rozrastajúcemu kvalifikovanému pedagogickému kolektívu stáva procesom cieľavedomo riadeným a vytvára tak priaznivé podmienky pre vyučovanie umeleckých predmetov a rozvíjanie umeleckej tvorivosti u detí a mládeže. 

V školskom roku 1989/90 nastupuje absolventka Pedagogickej fakulty v Hradci Králové – Soňa Vrabcová, ktorá odborne pozdvihla vyučovanie Hudobnej náuky. Okrem toho vyučuje aj hru na klavíri. 1. marca 1990 sa vytvorili podmienky pre otvorenie detašovaného pracoviska v Smolníku, kde sa vyučuje hra na dychové nástroje (J. Žaludko). Detašované pracovisko v Smolníku sa postupne rozvíjalo, kde sa realizovali aj samostatné koncerty. V roku 1996 bola táto pobočka zrušená.

15. novembra 1990 vydalo Ministerstvo školstva vyhlášku č. 477 o základných umeleckých školách, ktorou sa premenovali Ľudové školy umenia na Základné umelecké školy a boli zaradené do systému základného školstva ako školy.

ZUŠ v Gelnici doposiaľ sídlila v starej budove na Lutherovom námestí. Avšak z pohľadu postupného zvyšovania počtu žiakov boli tieto priestory nevyhovujúce. Veľkým dňom pre ZUŠ v Gelnici bol 1. september 1991, kedy sa doterajšiemu riaditeľovi podarilo získať priestory vhodné pre účely činnosti ZUŠ. Škola sa presťahovala do účelovo zrekonštruovanej budovy Evanjelickej cirkvi (dlhodobý prenájom) na Lutherovom námestí č. 1, ktorá mala 14 učební a vlastnú koncertnú sálu.

Okrem nových priestorov škola získava v nasledujúcich obdobiach nových pedagógov. V roku 1994 nastúpila ako externá učiteľka, toho času študentka Pedagogickej fakulty v Prešove, Slávka Pacholská – Bajtošová, ktorá výrazne oživila dychové oddelenie, vyučuje hru na flautu a Hudobnú náuku.

V septembri 1996 nastupuje ďalší mladý učiteľ: Jozef Grančaj, ktorý vyučovaním hry na bicie nástroje rozšíril možnosti školy o nové predmety, čím úspešne vedie mladú generáciu novým štýlom – tanečnou hudbou. ZUŠ v Gelnici zakladá detašované pracovisko v Mníšku nad Hnilcom s vyučovaním hry na bicie nástroje. Rozširovanie mladej generácie učiteľov pokračuje nástupom absolventa Konzervatória v Košiciach a absolventa ZUŠ v Gelnici – Radovana Kleina, ktorý vyučuje hru na husliach. Záujem o štúdium v ZUŠ v Gelnici čoraz viac narastá, nielen z Gelnice, ale aj z okolitých obcí (Jaklovce, Prakovce, Mníšek n./H., Helcmanovce, Smolník, Švedlár, Margecany, Veľký Folkmar, Kojšov). Sláčikové oddelenie dopĺňa absolventka ZUŠ v Gelnici, vtedy už učiteľka hry na husliach v ZUŠ v Krompachoch – Magdaléna Rothmajerová – Macorligová.

V roku 1996, po vytvorení gelnického okresu, sa tak škola stáva jedinou základnou umeleckou školou v okrese. ZUŠ postupne vylepšuje materiálno – technické vybavenie školy – učebné pomôcky, hudobné nástroje a didaktickú techniku. ZUŠ má tri odbory: hudobný, tanečný a výtvarný. Klavírne oddelenie rozšírila v roku 2001 Terézia Jamnická, ktorá neskôr ukončila štúdium na Konzervatóriu v Košiciach.

Ďalším významným medzníkom v histórii školy je 1. 4. 2002, kedy ZUŠ v Gelnici získava právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mesto Gelnica.

Vo funkcii riaditeľa naďalej ostáva Vojtech Foglar a do pozície zástupcu riaditeľa ZUŠ sa po výberovom konaní dostáva Mgr. Jarmila Balážová a od roku 2003 Soňa Vrabcová.

Rok 2004 prináša ďalšie zmeny. Po výberovom konaní na post riaditeľa sa dostáva Mgr. Jarmila Balážová, zástupkyňa Soňa Vrabcová, neskôr sa na tejto pozícii vystriedali Jana Maliňáková a Dana Jakubišinová.

Na škole vznikajú postupne zaujímavé podujatia, s predpokladom tradície. Jedným z nich je každoročné podujatie – výtvarná súťaž detí ZUŠ, ZŠ a MŠ „Výtvarná Gelnica“ , ktorého autorkou je Mgr. Jarmila Balážová. Súťaž sa koná pod záštitou mesta Gelnica.

Ďalším úspešným projektom je festival komornej hudby „Gelnický kľúč“ (r. 2005), ktorého autorkou Mgr. Slávky Pacholskej, ktorý už presiahol svoje pôsobenie brány východného Slovenska.

ZUŠ v Gelnici je opäť obnovená činnosť literárno –dramatického odboru pod vedením externej učiteľky Márie Kráľovej, po ktorej v roku 2005 prevzala vedenie odboru Mgr. Zuzana Kravcová.

Škola začína novú etapu svojho rozvoja: modernizácia informačnou technikou, inovačnými metódami vo vyučovacom procese, zapájanie sa do projektovej činnosti. V rámci spolupráce s mestom Gelnica a jeho zahraničným priateľským mestom v Holandsku, nadviazala spoluprácu aj ZUŠ s dychovým orchestrom sv. Cecílie z Gennepu, s ktorým sa vzájomne podarilo zorganizovať návštevu orchestra v Gelnici. Vrcholným podujatím bol spoločný koncert orchestra z Gennepu a žiakov ZUŠ v Gelnici.

Po odchode značného počtu žiakov zväčša z tanečného odboru do SZUŠ v Margecanoch v roku 2006, bolo jednou z hlavných úloh školy zachovanie činnosti tanečného odboru. V rámci spolupráce s MŠ na Hlavnej ulici v Gelnici vzniká detský folklórny súbor Prepelička, ktorý vedú Zuzana Macejková a Mgr. Martina Dzurňáková – Zákutná, korepetítorom je Gustáv Girga. Do výtvarného odboru nastupuje mladá výtvarníčka, čerstvá absolventka Pedagogickej fakulty v Prešove – Mgr. Marcela Vilhanová, ktorá postupne preberá štafetu po odchode Mgr. Jarmily Balážovej do dôchodku v roku 2007, kedy odchádza aj z funkcie riaditeľky ZUŠ. Na základe výberového konania bola vymenovaná do funkcie riaditeľky Mgr. Slávka Pacholská. Zástupkyňou sa stáva Magdaléna Rothmajerová.

ZUŠ v Gelnici je aj naďalej plneorganizovaná, so všetkými 4 odbormi: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický.

Škola postupne rozširuje svoje pôsobenie a zakladá v roku 2008 ďalšie detašované pracoviská v neďalekých obciach Veľký Folkmar (kde vyučujeme v sídle ZŠ hudobný odbor – hra na husliach, gitare a keyboarde) a v Prakovciach, kde taktiež vyučujeme v sídle ZŠ hru na klavíri.

Nové vedenie pokračuje v modernizácii školy, zveľaďuje materiálno – technické vybavenie, inovuje učebné pomôcky vo všetkých odboroch, vo vyučovacom procese zavádzajú pedagógovia inovačné metódy výuky. Sídlo školy dostáva nový „šat“ - mení sa interiér tried, koncertnej sály i všetkých ostatných priestorov budovy.  Na základe aktívnej spolupráce s rôznymi inštitúciami, združeniami, či školami, sa spestrili kultúrno – spoločenské podujatia v meste i okolí. Škola spolupracuje s CVČ, SOS, kultúrnym oddelením mesta Gelnica, školami v Hnileckej doline, a s rôznymi združeniami či spoločenstvami mesta Gelnice.

Pedagogický kolektív je dopĺňaný mladými učiteľmi. Hudobný odbor oživujú absolventi a študenti Konzervatória: Gabriela Pekárová (flauta), Mgr. Iveta Vladyková (spev), Lucia Šintalová (spev), Daniela Česlová (flauta), Maroš Pisko (bicie), Gustáv Girga (akordeón, korepetícia), Aleš Plachetka (akordeón – pobočka Helcmanovce). Výrazný pokrok zaznamenáva literárno – dramatický odbor pod vedením Bc. Jozefíny Schneiderovej od roku 2008. Okrem toho vyučuje aj vo výtvarnom odbore.

V školskom roku 2008/2009 sa stáva vedúcou detského folklórneho súboru Prepelička Marcela Kleinová, korepetítorom je naďalej Gustáv Girga.  

V tom istom školskom roku sa ZUŠ stávajú poskytovateľom záujmovéhovzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov, môžu organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah mimoškolskej činnosti je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov a voliteľných predmetov. V rámci mimoškolskej činnosti vznikla na ZUŠ tanečno-športová skupina roztlieskávačiek pod názvom Black Cats. Vedenie školy tak rozšírilo spoluprácu s HK Slovan Gelnica a na základe tejto spolupráce skupina roztlieskávačiek našla ďalšie uplatnenie – hokejové zápasy. Okrem toho sa prezentujú aj na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach školy i mesta. V roku 2008 vedie roztlieskávačky Mgr. Zuzana Kravcová, od roku 2009 Mgr. Slávka Pacholská. V tomto školskom roku vzhľadom na narastajúci záujem aj u vekovo mladších detí vzniká skupina malých roztlieskávačiek – Black Kitens.

ZUŠ v Gelnici má v školskom roku 2010/2011 292 žiakov a 18 plne kvalifikovaných zamestnancov, z toho 3 nepedagogickí zamestnanci - 2 interné a 1 externí zamestnanec/informatik. V štyroch odboroch vyučuje 15 pedagogických zamestnancov: HO – 12, VO/LDO – 2 , TO – 1.

Sídlo školy ostáva v budove Evanjelickej cirkvi na Lutherovom námestí, má tri pobočky – v Prakovciach, Helcmanovciach a vo Veľkom Folkmari.

Vyučovanie prebieha v štyroch odboroch, v 13 triedach vrátane multifunkčnej sály, v ktorej prebieha vyučovanie tanečného a literárno – dramatického odboru.

ZUŠ v Gelnici pravidelne organizuje množstvo rôznych tematických podujatí, koncertov, výstav, na ktorých  prezentujú všetci  žiaci svoj talent a počas ich štúdia možno pozorovať ich umelecký rast.

Najtalentovanejší žiaci sa od jej založenia až po súčasnosť aktívne zapájajú do rôznych súťaží vo všetkých odboroch, na ktorých získali veľké množstvo krásnych a významných ocenení v okresných, krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Ocenených žiakov bolo neúrekom (z triedy Mgr. Balážovej, J. Maliňákovej, V. Ferenca i ostatných), preto vyberáme len tie najvýznamnejšie, ktorými sú najmä medzinárodné ocenenia a „zlatí víťazi“ celoštátnych súťaží:

 • Peter Majcher: strieborná medaila a diplom výstava India
 • Dana Mihaliková/Jakubišinová: Čestné uznanie výstava India
 • FS Jadlovček: celosvetový folklórny festival v Ankare / Turecko- 1994, Ukrajina, Poľská republika, Francúzsko 
  (z triedy Marty Foglarovej)
 • Monika Gajdošová: Čestné uznanie za grafiku Ljubljana Slovenia 1997
 • Peter Varga: „ prezentácia svojho projektu „IS ANIMAL A CAR OR CAR AN ANIMAL“ ESI 1999 v Mexiku
 • Ivana Mazárová: práca na putovnej výstave Slovenskom pod názvom Vlak bez zastávok
 • Ivana Balážová: Výtvarné spektrum 2001 – celoštátna súťaž, vystavená práca 
  (z triedy Mgr. Jarmily Balážovej)
 • Richard Andraško: celoslovenská výtvarná súťaž „Európa a my“ 2001 
  (z triedy D. Jakubišinovej)
 • Lucia Svitaničová: medzinárodná výtvarná súťaž Bienále Fantazie, Martin 2002 
  (z triedy D. Jakubišinovej/Andraškovej)
 • Dominika Kleinová: celoštátna súťaž v hre na zobcovú flautu Nové Zámky 2009 
  (z triedy Mgr. Slávky Pacholskej)
 • K. Franková, Z. Regensbogenová, S. Schneider, M. Plachetková, M. Molek: celoštátna výtvarná súťaž „Zvonky šťastia“2009 – práca s drôtom 
  (z triedy Bc. J. Schneiderovej)
 • Michaela Karkošiaková a Sofia Miháliková: medzinárodná výtvarná súťaž „Môj dom“ Fínska republika 2010 
  (z triedy Mgr. Marcely Vilhanovej)

Za päťdesiat rokov činnosti dosiahla ZUŠ v Gelnici veľa dobrých výsledkov. Vychovala množstvo absolventov školy, ktorí sú dnes profesionálne pedagogicky a umelecky pôsobiaci. ZUŠ v Gelnici vychováva všestranne harmonickú, umelecky cítiacu a mysliacu osobnosť, vyspelého konzumenta umenia, ktorý bude ďalej šíriť umenie a odovzdávať ho ďalším generáciám, osobnosť, ktorá na podnety spoločnosti dokáže reagovať a ponúknuť jej svoj pohľad a jedinečnosť.

V školskom roku 2011/2012 končí svoju pedagogickú činnosť Radovan Klein a Mgr.Monika Mackovjaková. Odchodom R. Kleina tak zaniká aj činnosť v pobočke vo Veľkom Folkmari. Od septembra 2012 nastupujú do dychového oddelenia: Mgr. Lukáš Mackovjak (akordeón) a Bc.Lucia Gočová (flauta). V tom istom školskom roku prerušuje svoju činnosť TO z dôvodu nedostatku záujmu žiakov.